اگر

اگر میخواهید قوی باشید،


صبر پیشه کنید


فهیم باشید


وعاقل


هرکسی می تواند گستاخ باشد


اما قدرت واقعی در محبت و ادب نهفته است.

/ 2 نظر / 8 بازدید
ازجنس دیگر

_______@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@___وبلاگت خیلی قشنگه______@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________منتظر حضور گرمت_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________ هستــــــــم ___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@__________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@ وسیله هم برات گذاشتم بهم سر بزنی منتظرتم °°°°°°°°°°°°|/ °°

متین

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] عااااااااااااااااااا[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] لییییییییییییییی[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]